បណ្តាញទូរស័ព្ទលក់៖ ៨៦-១៥៧២៧៩៧៧៩៥៩ (បណ្តាប្រទេសអ៊ឺរ៉ុប / អាស៊ី / អាហ្វ្រិក) បណ្តាញ
លក់បន្ទាន់៖ ៨៦-១៨២៦៦៩៦០០២៣ (អាមេរិក / អូសេអានីតំបន់)

ពស្នើសុំសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ