විකුණුම් හොට්ලයින්: 86-15727977959 (යුරෝපය / ආසියාව / අප්‍රිකානු කලාපය)
විකුණුම් ඇමතුම් අංක: 86-18266960023 (ඇමරිකාව / ඕෂනියා කලාපය)

සංදීප්ත පීවීසී දෘඪ පත්රය

තොරතුරු අප අමතන්න ඉල්ලා